Rozlicz dotację

Grantobiorcy zobowiązani są do odpowiedniego udokumentowania poniesionych kwalifikowalnych wydatków (m. in.: umowy z wykonawcami/ zlecenia (jeśli dotyczy), faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, protokoły odbioru, dowody zapłaty).

Ponadto Grantobiorcy zobowiązani są do wykazania, iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez nich poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W tym celu powinni dokonać bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców, przeprowadzić badanie rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej oraz udokumentować przeprowadzoną ww. procedurę poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).


Wydatki Grantobiorcy muszą być odpowiednio udokumentowane, a dokumenty wystawione na Grantobiorcę.

DO POBRANIA:

Wniosek o wypłatę grantu (aktualizacja wzoru z dnia 18.05.2021r)

Przykład wypełnienia wniosku o wypłatę grantu

Oświadczenie o rozeznaniu rynku

Zgłoszenie zakończenia inwestycji

Do pobrania:
Wniosek o wypłatę grantu – NIEAKTUALNY

Grantobiorca dołącza do wniosku o wypłatę grantu następujące dokumenty w postaci:

  1. oryginałów:

1) dowód, -y księgowy, -e potwierdzający, -e wykonanie usług/robót/dostawę towaru (opłacona przez Grantobiorcę faktura, rachunek) na rzecz Grantobiorcy.

2) oświadczenia podpisane przez Grantobiorcę w zakresie:

a) poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,

c) prawnej możliwości odzyskania podatku VAT – dotyczy tych Grantobiorców, którzy chcą zakwalifikować wartość brutto inwestycji (nie dopuszcza się, częściowego rozliczania Vat-u w ramach inwestycji),

d) prawa własności do lokalu/nieruchomości,

e) braku lub zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w nieruchomości, -ach ogrzewanych wspartymi źródłami ciepła,

f) zobowiązania się do użytkowania wyłącznie dofinansowanego źródła ciepła jako podstawowego w budynku / mieszkaniu,

g) zobowiązania się do niewprowadzania nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów lub paliw nie dopuszczonych w konkursie jak węgiel czy olej opałowy, np. dorobiony dodatkowy ruszt – dotyczy tych Grantobiorców, którzy otrzymali wsparcie na źródła ciepła – kotły.

Wszystkie w/w oświadczenia znajdują się we Wniosku o wypłatę grantu.

  1. kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu):

1) dowód zapłaty dowodu księgowego (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy, KP).

Dowód zapłaty nie jest wymagany w przypadku, gdy na dowodzie księgowym widnieje adnotacja świadcząca o tym, że zapłata została uiszczona gotówką (wskazanie gotówki jako sposobu zapłaty nie jest jednoznaczne z uregulowaniem należności z faktury. Na fakturze musi się znaleźć określenie typu „Zapłacono” wraz z określeniem wartości lub „do zapłaty 0,00 zł”. Dopuszcza się także umieszczenie przez sprzedawcę w momencie uiszczenia zapłaty pieczątki „Zapłacono gotówką”).

Uwaga – przepisy prawa krajowego (art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) regulują próg kwotowy do którego można dokonywać transakcji w gotówce (jeżeli dana transakcja opłacana jest w kliku transzach/ratach – kwotę progową należy odnosić do łącznej ilości dokonanych płatności, a nie do jednej transzy/raty)

2) protokół poświadczający odbiór robót / usług / montażu / podłączenia nowych źródeł ciepła / CWU, (data protokołu powinna być spójna z datą sprzedaży na fakturze)

3) protokół poświadczający odbiór robót / usług oraz wystawiony przez certyfikowanego instalatora OZE protokół montażu / podłączenia zakupionych urządzeń do produkcji energii elektrycznej – jeśli dotyczy, (data protokołu powinna być spójna z datą sprzedaży na fakturze)

4) umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami – jeśli dotyczy,

5) dokumenty w zakresie wyboru wykonawcy (np. zapytania ofertowe, pisemne oferty, zrzuty ekranowe, sporządzone pisemne oświadczenie dot. przeprowadzonego rozeznania rynku),

6) umowa na podłączenie do sieci wraz z ewentualnymi aneksami – jeśli dotyczy.