Kto może ubiegać się o grant

Grantobiorcy uprawnieni do ubiegania się o wsparcie

Dla obszaru Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok:

a) osoby fizyczne będące:
– właścicielami domu, -ów jednorodzinnego, -ych lub mieszkania, -ań w domu, -ach jednorodzinnym, -ych,
– właścicielami mieszkania, -ań w domu, -ach wielorodzinnym, -ych,
b) wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).
Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny ww. gmin, jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.

Dla obszaru Gminy Kudowa-Zdrój i Polanica-Zdrój:

a) osoby fizyczne będące:
– właścicielami mieszkania, -ań w domu, -ach wielorodzinnym, -ych,
b) wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań w budynkach wielorodzinnych, których właścicielami są osoby fizyczne lub gmina),
c) gmina (jedynie w zakresie mieszkań w budynkach wielorodzinnych, których jest właścicielem).
Z naboru wyłączony jest zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.
Wszyscy ww. Grantobiorcy muszą posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości na której/ których realizowany będzie grant (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasady zachowania trwałości projektu grantowego wynikającej z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013.

Grantobiorcą nie może być:
1. podmiot powiązany z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, na podstawie:
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.