Pytania i odpowiedzi

Wymieniłem piec na nowy przed rozpoczęciem naboru. Czy mogę otrzymać dofinansowanie?

Jeżeli piec został wymieniony przed rozpoczęciem naboru wówczas do wniosku o grant oprócz obowiązkowego uproszczonego audytu energetycznego musi być dostarczony audyt energetyczny wykonany przed rozpoczęciem inwestycji. 

Wspólnota chce wymienić wspólne źródło ciepła dla kilku mieszkań. Czy audyt powinien być sporządzony dla każdego z osobna?

Uproszczony audyt energetyczny jest załącznikiem obligatoryjnym i jest sporządzany dla każdego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przedkłada do wniosku (formularz nr 2 w przypadku Wspólnoty i zbiorczego źródła ciepła) kartę lokalu mieszkalnego, która jest załącznikiem do wniosku. W karcie lokalu jest informacja, że właściciel wraz z kartą załącza uproszczony audyt energetyczny.

Co w przypadku jeżeli we wstępnej deklaracji wpisano źródło ciepła np. na pellet a obecnie potencjalny Grantobiorca chciałby zmienić wysokoemisyjne źródło ciepła na piec gazowy?

Zgodność wstępnej deklaracji ze złożonym wnioskiem jest kryterium merytorycznym punktowym. Oznacza to, że w przypadku gdy w deklaracji podano piec na pellet i we wniosku również jest piec na pellet wówczas potencjalny Grantobiorca otrzymuje 2 pkt dodatkowo. Jednak w przypadku rozbieżnych informacji potencjalny Grantobiorca otrzyma 0 pkt. Nie jest to kryterium obligatoryjne w związku z tym nie powoduje odrzucenia wniosku.

Stan faktyczny potwierdzający prawo własności do nieruchomości różni się od wpisu w księdze wieczystej.

Jeżeli istnieją rozbieżności pomiędzy wpisami w księdze wieczystej a stanem faktycznym lub w przypadku braku księgi wieczystej należy do wniosku załączyć dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości np. wypis aktu dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów.

Czy można otrzymać grant na panele fotowoltaiczne i korzystać z ich energii do ogrzewania wody czy muszą być wykorzystane na ogrzewanie całego mieszkania?

Warunkiem udziału w projekcie jest przede wszystkim wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła. Inwestycja wymiany źródła ciepła może być uzupełniona poprzez instalacje OZE na cele nie związane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania CWU albo mikroinstalacji do produkcji prądu, np. fotowoltaicznej albo wiatrowej (ale tylko o mocy zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu mieszkania w latach ubiegłych), np. zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynku/mieszkania, zakup i montaż fotowoltaiki dla celów innych niż grzewcze na potrzeby budynku/mieszkania o mocy 3 kW.  Fotowoltaika jest kwalifikowana pod warunkiem, że nie będzie wykorzystywana w celach związanych z działalnością gospodarczą.