Audytorzy

Uproszczony audyt energetyczny

Do wniosku o udzielenie grantu należy obligatoryjnie dostarczyć uproszczony audyt energetyczny sporządzony dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim dwóch lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym/ wielorodzinnym budynku mieszkalnym, objętego wsparciem we wniosku o udzielenie grantu.
Gminy biorące udział w projekcie to: Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój.
Maksymalna cena jednostkowa:
wykonanie uproszczonego audytu energetycznego brutto: 321,00 zł w tym
dokonanie weryfikacji – 180 zł brutto (w sytuacji nie spełnienia warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego).
Audytor zobowiązany jest w szczególności wykonać:
  • wizję lokalną dostarczającą dane wejściowe wprowadzane do arkusza stanowiącego narzędzie obliczeniowe uproszczonego audytu energetycznego.
  • audyt uproszczony wraz z wydrukiem 2 egz. podpisanego dokumentu
  • poprawę audytu  uproszczonego  zawierającego  błędy/  omyłki  podlegające  poprawie  w konkursie w terminie umożliwiającym jego złożenie w wyznaczonym przez instytucję oceniającą terminie.
W każdej gminie uczestniczącej w projekcie w okresie naboru wniosków mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach ww. projektu zobowiązani będą wykonać na swój koszt audyty uproszczone według ściśle określonego wzoru.
Załączniki:
  1. Metodologia audytu uproszczonego
  2. Audyt uproszczony
  3. Ramowy wzór umowy