Kryteria wyboru Grantobiorców

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO – do pobrania
Wszystkie złożone w terminie wnioski o udzielenie grantu poddane zostaną ocenie zgodnie z kryteriami wyboru Grantobiorców, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Procedury realizacji projektu grantowego. Ocena spełnienia kryteriów odbywa się w szczególności na podstawie zapisów wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami oraz oświadczeń Grantobiorcy.
Wśród kryteriów wyboru Grantobiorców wyróżnia się:
– kryteria formalne
– kryteria merytoryczne
Kryteria formalne dzielą się na:
– kluczowe (kryteria obligatoryjne z brakiem możliwości poprawy),
– uzupełniające (kryteria obligatoryjne z jednokrotną możliwością poprawy),
Kryteria merytoryczne dzielą się na:
– kluczowe (kryteria obligatoryjne z brakiem możliwości poprawy),
– punktowe (kryteria pozycjonujące wnioski o udzielenie grantu na liście rankingowej, z brakiem możliwości poprawy).
Wsparcie otrzymają wnioski o udzielenie grantu, które spełnią wszystkie kryteria obligatoryjne oraz które uzyskają największą liczbę punktów (uwzględniając dostępną w naborze alokację środków przeznaczonych na wsparcie).

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW