Warunki udziału w projekcie

1. Uproszczony audyt energetyczny

Dla wszystkich inwestycji konieczne jest sporządzenie uproszczonego audytu energetycznego. Aby go uzyskać należy wybrać audytora spośród listy audytorów dostępnych pod zakładką Audytorzy. W audycie znajdą się informacje, w jakim stopniu wymiana pieca przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez Twoje gospodarstwo domowe. Wnioskodawca ponosi koszt audytu ze środków własnych.
Jeżeli jesteś w trakcie wymiany pieca lub już wymieniłeś piec oprócz uproszczonego audytu energetycznego musisz także posiadać audyt energetyczny wykonany przed rozpoczęciem inwestycji. Audyt musi być wydany lub zaktualizowany nie wcześniej niż 1 stycznia 2016r., który określi jakie źródło ciepło zostało wymienione (czy spełnia zasady konkursu).

2. Wartość wskaźnika EP

Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła wyłącznie w budynkach jednorodzinnych lub mieszkaniach w budynkach jednorodzinny/wielorodzinnych, które spełniaj przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 · rok).
W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element). 

3. Redukcja CO2

Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa), co potwierdza, -ją dołączony, -e do wniosku o udzielenie grantu uproszczony, -e audyt, -y energetyczny, -e. Powyższy warunek nie dotyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej.

4. Redukcja emisji pyłów zawieszonych

Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, co potwierdza, -ją dołączony, -e do wniosku o udzielenie grantu uproszczony, -e audyt, -y energetyczny, -e. Powyższy warunek nie dotyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej.

5.  Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła

W każdym budynku/ mieszkaniu objętym wsparciem wymianie podlegać musi dotychczasowe główne wysokoemisyjne źródło ciepła. Na Gratobiorcy leży obowiązek jego likwidacji, co musi zostać udokumentowane w oparciu o dokumenty takie jak np. protokół zezłomowania lub wizję lokalną przeprowadzoną przez Grantodawcę, potwierdzającą na piśmie wykonanie ww. obowiązku.
Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła służących wyłącznie na potrzeby ogrzania pomieszczenia, -eń pełniącego, -ych funkcje mieszkalne  w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych . Lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu lub z kwalifikowalności.

6. System zarządzania energią

W każdym budynku/ mieszkaniu objętym wsparciem musi istnieć lub należy przewidzieć instalację systemu zarządzania energią.
Definicja systemu zarządzania energią: urządzenia i systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpionowe, itp.).

7. Każda inwestycja musi być zgodna z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.


8. Zakaz podwójnego dofinansowania

Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie inwestycji. Z podwójnym finansowaniem inwestycji mamy do czynienia w przypadku, w którym w wyniku otrzymania przez Grantobiorcę wsparcia, na określone we wniosku o udzielnie grantu wydatki kwalifikowalne, dojdzie do podwójnego ich dofinansowania (np. na wydatek w wysokości 10 000,00 PLN Grantobiorca otrzymuje wsparcie z dwóch źródeł w wysokości odpowiednio 6 000,00 PLN oraz 7 000,00 PLN – suma wsparcia z obu źródeł przekracza wartość wydatku). W związku z powyższym Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji, zarówno na etapie składania wniosku o udzielenie grantu, jak również na etapie przed podpisaniem umowy o przyznanie grantu (w przypadku otrzymania wsparcia).

W ramach konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis. W związku z powyższym  zakres inwestycji objęty pomocą publiczną musi zostać wyłączony z projektu lub z kwalifikowalności.
Pomoc publiczna wystąpi w przypadku wymiany źródeł ciepła w pomieszczeniach wykorzystywanych na działalność gospodarczą, wynajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
u podmiotów będących przedsiębiorcami oraz w przypadku montażu instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Montaż mikroinstalacji OZE w domu jednorodzinnym lub budynku wielorodzinnym, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub którego właściciel nie jest przedsiębiorcą, nie stanowi pomocy publicznej, jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
– Grantobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie udostępnia powierzchni innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
– wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne,
– rozmiar (zdolność wytwórcza instalacji) nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta i wynika to z przeprowadzonej oceny zapotrzebowania na energię na podstawie zużycia
z lat ubiegłych – z uwzględnieniem sytuacji, gdy potrzeby te ulegną zwiększeniu ze względu na planowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby grzewcze.
W przypadku działalności zarejestrowanej w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu, ale wykonywanej poza (w innym lokalu albo u klienta), należy wziąć pod uwagę, czy w ww. domu, mieszkaniu prowadzone są np. czynności administracyjne związane z prowadzoną działalnością, gromadzona jest dokumentacja podatkowa, umowy z kontrahentami i inne dokumenty. W takiej sytuacji można posiłkować się metodologią związaną z kwestiami podatkowymi, np. podatkiem od nieruchomości. Gdy od części nieruchomości podatnik płaci wyższą stawkę podatku dla działalności gospodarczej, należy tę część nieruchomości wyłączyć z kwalifikowalności lub z projektu.